Taryfikator mandatów PRZEPISY O RUCHU PIESZYCH

Taryfikator mandatów, Przepisy o ruchu pieszych

Kwalifikacja prawnaNaruszenieNaruszone przepisy ruchu drogowegoGrzywna w zł
art. 90

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: na przejściach dla pieszych

art. 14 pkt 1 lit. a50
art. 90

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: w miejscach innych niż przejścia dla pieszych

art. 14 pkt 1 lit. a100
art. 90

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi

art. 14 pkt 1 lit. b100
art. 97

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni

art. 14 pkt 750
art. 92 § 1 lub art. 90

Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych

§ 30 lub § 39 w zw. z § 40 [1]50
art. 90 lub art. 97

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: na obszarze zabudowanym

art. 14 pkt 250
art. 90 lub art. 97

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: na obszarze niezabudowanym

art. 14 pkt 2100
art. 90 lub art. 97

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

art. 14 pkt 350
art. 97

Przebieganie przez jezdnię

art. 14 pkt 450
art. 97

Przebieganie przez jezdnię

art. 14 pkt 450
art. 97

Chodzenie po torowisku

art. 14 pkt 550
art. 97

Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie

art. 14 pkt 6100
art. 97

Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza

art. 11 ust. 150
art. 97

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi

art. 11 ust. 250

Taryfikator mandatów, Przepisy o ruchu pieszych

art. 97

Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim

art. 11 ust. 350
art. 97

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

art. 1350
art. 97

Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych

art. 45 ust. 1 pkt 450
art. 90 lub art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów

art. 11 ust. 450

* Powołane w kolumnie 3 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568 i Nr 200, poz. 1953).

[1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 48, poz. 239, z 1995 r. Nr 136, poz. 670, z 1997 r. Nr 101, poz. 631, z 1998 r. Nr 148, poz. 968, z 1999 r. Nr 59, poz. 623 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1240).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 200, poz. 1953).