Taryfikator mandatów PRZEPISY DOTYCZACE RUCHU POJAZDOW

Taryfikator mandatów, Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

Kwalifikacja prawnaNaruszenieNaruszone przepisy ruchu drogowegoGrzywna w zł
art. 90 lub art. 97

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu

art. 16 ust. 4150

Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem

art. 16 ust. 5100
art. 90

Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem

art. 16 ust. 6250
art. 97

Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy

art. 39 ust. 1100

Przewożenie dziecka w pojeździe: poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci

art. 45 ust. 2 pkt 5 lub art. 39 ust. 3150

Przewożenie dziecka w pojeździe: w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera

art. 45 ust. 2 pkt 4150

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa

art. 45 ust. 2 pkt 3100

Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem

art. 40 ust. 1100

Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego

art. 45 ust. 2 pkt 3100

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem

art. 45 ust. 2 pkt 2150

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem

art. 45 ust. 2 pkt 1200
art. 90 lub art. 97

Wjeżdżanie na pas między jezdniami

art. 45 ust. 1 pkt 5100
art. 90

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego

art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3150
art. 97

Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze

art. 41150

Taryfikator mandatów, Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego

art. 55 ust. 1300
art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu

art. 17 ust. 2300

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym

art. 18 ust. 1200

Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego

art. 18a ust. 1200
art. 97 albo art. 92 § 1

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h

art. 20 albo § 27 lub § 31 [1]50

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11 - 20 km/h

50 - 100

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21 - 30 km/h

100 - 200

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 - 40 km/h

200 - 300

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41 - 50 km/h

300 - 400

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 51 km/h

400 - 500
art. 90

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie

art. 19 ust. 2 pkt 2100 - 300

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

art. 19 ust. 2 pkt 150 - 200
art. 97

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi

art. 19 ust. 3200

Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu

art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. djw
art. 90 lub art. 97

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić

art. 22 ust. 6 pkt 4200 - 400

Taryfikator mandatów, Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych

art. 22 ust. 6 pkt 1200

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru

art. 22 ust. 5200

Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem

art. 22 ust. 2150
art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu

art. 22 ust. 4250
art. 90 lub art. 97

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

art. 26 ust. 3 pkt 2500

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu

art. 28 ust. 3 pkt 4250
art. 90

Utrudnianie ruchu podczas cofania

art. 23 ust. 1 pkt 350 - 200
art. 90 lub art. 97

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach

art. 23 ust. 2200
art. 97

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi

art. 26 ust. 3 pkt 1200

Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi

art. 27 ust. 4200
art. 90

Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy: ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu

art. 24 ust. 1 pkt 1250
art. 90

Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy: kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania

art. 24 ust. 1 pkt 2250
art. 97

Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

art. 24 ust. 7 pkt 1300

Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

art. 24 ust. 7 pkt 2300

Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach

art. 24 ust. 7 pkt 3300

Taryfikator mandatów, Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

art. 28 ust. 3 pkt 3 lub ust. 6300

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu

art. 24 ust. 2 - 5200
art. 90 lub art. 97

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

art. 24 ust. 6350

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia

100
art. 97

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

art. 24 ust. 11300
art. 90

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu

art. 26 ust. 1350

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na skrzyżowaniu pieszym przy skręcaniu w drogę poprzeczną

art. 26 ust. 2350

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni

art. 26 ust. 4 albo ust. 5350

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów

art. 27 ust. 1350

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią

art. 27 ust. 3350
art. 90 lub art. 97

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

art. 26 ust. 7350

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe

art. 28 ust. 4 lub ust. 6300

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

art. 26 ust. 6100
art. 97

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

art. 28 ust. 3 pkt 1300

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 28 ust. 3 pkt 2300

Taryfikator mandatów, Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

art. 90 lub art. 97

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym

art. 26 ust. 3 pkt 3250

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy

100

Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 25 ust. 4 pkt 1300
art. 88 lub art. 90

Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a200
art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - jak najbliżej krawędzi jezdni

art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b100
art. 97

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych

art. 29 ust. 2 pkt 1100

Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym

art. 29 ust. 2 pkt 2100
art. 90 lub art. 97

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 3100
art. 97

Holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem

art. 31 ust. 1 pkt 3250

Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe

art. 31 ust. 1 pkt 6250

Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach

art. 31 ust. 2 pkt 1250

Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony

art. 31 ust. 2 pkt 2250

Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego

art. 31 ust. 2 pkt 3250

Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)

art. 31 ust. 2 pkt 4250

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania

art. 31 ust. 1 pkt 2100

Taryfikator mandatów, Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym

art. 31 ust. 1 pkt 4150

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego

art. 31 ust. 1 pkt 5150

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym

art. 31 ust. 1 pkt 7100

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania

50
art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku

art. 33 ust. 250
art. 90

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych

art. 33 ust. 150
art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu

art. 33 ust. 3 pkt 150

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach

art. 33 ust. 3 pkt 250

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów

art. 33 ust. 3 pkt 3100

Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd

art. 33 ust. 4 pkt 1150

Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny

art. 33 ust. 4 pkt 2100

Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika

art. 33 ust. 550

Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni

art. 34 ust. 5 pkt 2100

Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem

art. 34 ust. 5 pkt 3100

Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek

art. 34 ust. 5 pkt 450

Taryfikator mandatów, Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi

art. 35 ust. 1100

Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować

art. 35 ust. 250

Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi

art. 37 ust. 150

Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt

art. 37 ust. 2 pkt 150

Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia

art. 37 ust. 2 pkt 250

Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach

art. 37 ust. 4 pkt 150

Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość

art. 37 ust. 4 pkt 350

Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni

art. 37 ust. 4 pkt 450

Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów

art. 37 ust. 4 pkt 550
art. 97

Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią

art. 46 ust. 350
art. 90 lub art. 91

Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku

art. 46 ust. 550
art. 97

Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt

art. 37 ust. 550
art. 90 lub art. 97

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 22 ust. 6 pkt 2 lub pkt 3300

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 23 ust. 2300

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone

art. 45 ust. 1 pkt 4250

Taryfikator mandatów, Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu

art. 49 ust. 3300

Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu

art. 49 ust. 3300

Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej

art. 50 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1300
art. 90 lub art. 97

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu

art. 46 ust. 1100 - 300

Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego

art. 47a100

Zatrzymywanie pojazdu:na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania

art. 49 ust. 1 pkt 1300

Zatrzymywanie pojazdu:na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi

art. 49 ust. 1 pkt 2100 - 300

Zatrzymywanie pojazdu:w tunelu, na moście lub na wiadukcie

art. 49 ust. 1 pkt 3200

Zatrzymywanie pojazdu:na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię

art. 49 ust. 1 pkt 4100

Zatrzymywanie pojazdu:na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni

art. 49 ust. 1 pkt 5100

Zatrzymywanie pojazdu:w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania

art. 49 ust. 1 pkt 6100

Zatrzymywanie pojazdu:przy lewej krawędzi jezdni

art. 49 ust. 1 pkt 7100

Zatrzymywanie pojazdu:na pasie między jezdniami

art. 49 ust. 1 pkt 8100

Zatrzymywanie pojazdu:w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości

art. 49 ust. 1 pkt 9100

Zatrzymywanie pojazdu:w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu

art. 49 ust. 1 pkt 10100

Taryfikator mandatów, Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

Zatrzymywanie pojazdu:na drodze dla rowerów

art. 49 ust. 1 pkt 11100
art. 84, 90 lub art. 91

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku

art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2150
art. 90 lub art. 97

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku

art. 47100

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej

art. 46 ust. 2100

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym

art. 46 ust. 3150 - 300

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd

art. 49 ust. 2 pkt 1100

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu

art. 49 ust. 2 pkt 2100

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską

art. 49 ust. 2 pkt 3100

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone

art. 49 ust. 2 pkt 4100

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m

art. 49 ust. 2 pkt 5200 - 300
art. 88

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu

art. 51 ust. 1200

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu

art. 51 ust. 1 lub 2100

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej

art. 51 ust. 6100

Jazda bez wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby

art. 51 ust. 1 lub ust. 6200

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności

art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2150 - 300

Taryfikator mandatów, Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

art. 51 ust. 3200

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych

art. 51 ust. 5100

Używanie "szperacza" podczas jazdy

art. 52 ust. 3100
art. 90 lub art. 97

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym

art. 53 ust. 2300
art. 97

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

art. 60 ust. 1 pkt 1200

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych

art. 60 ust. 1 pkt 2200

Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

100

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

art. 60 ust. 2 pkt 150

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi

art. 60 ust. 2 pkt 5100

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem

art. 60 ust. 3100
art. 90 lub art. 97

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe

art. 32 ust. 6200
art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież

art. 57 ust. 1200

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone

art. 57 ust. 350

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:kierującego innym pojazdem

art. 57 ust. 2200
art. 90 lub art. 97

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby

art. 58 ust. 1200

Taryfikator mandatów, Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych

art. 58 ust. 2200

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych

art. 54 ust. 1 lub ust. 3200

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego

art. 54 ust. 4100
art. 97

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

art. 60 ust. 1 pkt 350

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem

art. 60 ust. 2 pkt 2do 300

Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji

art. 59 ust. 2100

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany

art. 60 ust. 1 pkt 4100

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym

art. 60 ust. 2 pkt 3100
art. 97

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne

art. 61 ust. 2 pkt 4200

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony

art. 61 ust. 2 pkt 4100

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób

art. 61 ust. 8 w zw. z ust. 9150

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

art. 61 ust. 4200

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich

art. 61 ust. 5150

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

art. 62 ust. 1100 - 300
art. 97

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

art. 63 ust. 1100 - 300

Taryfikator mandatów, Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

100

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach

art. 63 ust. 3100

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy

art. 63 ust. 2100

Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy

art. 63 ust. 550

* Powołane w kolumnie 3 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568 i Nr 200, poz. 1953).

[1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 48, poz. 239, z 1995 r. Nr 136, poz. 670, z 1997 r. Nr 101, poz. 631, z 1998 r. Nr 148, poz. 968, z 1999 r. Nr 59, poz. 623 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1240).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 200, poz. 1953).