Taryfikator mandatów INNE WYKROCZENIA

Taryfikator mandatów, Inne wykroczenia

Kwalifikacja prawnaNaruszenieNaruszone przepisy ruchu drogowegoGrzywna w zł
art. 85 § 1

Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego

art. 45 ust. 1 pkt 8400
art. 100 pkt 2

Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi

art. 39 ust. 1 pkt 2 lub 3 [3]300
art. 96 § 1 pkt 2

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień

300

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do speł ie ia swojego przeznaczenia

art. 6650 - 200
art. 96 § 1 pkt 4

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu

art. 7150
art. 91

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej

art. 45 ust. 1 pkt 950 - 200
art. 97

Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli

art. 45 ust. 1 pkt 10100
art. 100 pkt 4

Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym

art. 39 ust. 1 pkt 10 [3]50
art. 102

Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości

art. 30 [3]200
art. 101

Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami

200
art. 97

Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

§ 2 [4]200 - 500

* Powołane w kolumnie 3 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568 i Nr 200, poz. 1953).

[1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 48, poz. 239, z 1995 r. Nr 136, poz. 670, z 1997 r. Nr 101, poz. 631, z 1998 r. Nr 148, poz. 968, z 1999 r. Nr 59, poz. 623 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1240).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 200, poz. 1953).