Punkty karne

Punkty karne

Naruszone przepisy ruchu drogowego

Czyny o charakterze szcególnymPunkty karne
Popełnienie przestępstwa drogowego10
Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego6
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu10
Nieudzielanie pomocy ofiarom wypadku10
Kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem środka odurzającego10
Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego6
Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszychPunkty karne
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierszeństwa pieszych10
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi9
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu8
Nieustąpienie pierwszeństwa przez lierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na która wjeżdza pojazd8
Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia , lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia8
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania5
Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowychPunkty karne
Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu8
Niezastosowanie się do:Punkty karne
- sygnałów świetlnych6
- sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym6
- sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego6
Niestosowanie się do znaków:Punkty karne
- B-2 "zakaz wjazdu"5
- B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach"5
- B-21 "zakaz skrętu w lewo" lub B-22 "zakaz skrętu w prawo"5
- C-1 do C-12 "nakaz jazdy ..."5
- F-10, F-10a do F-10g, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania5
- N-7a do N-7g "strzałka kierunkowa"5
- N-3 "linia podwójna ciągła"5
- B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"4
- B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ..."3
- B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ..."2
Niestosowanie się do pozostałych, nie wyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych1
Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdówPunkty karne
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:Punkty karne
- na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej6
- na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu6
- pojazdom szynowym6
- rowerzystom6
- podczas zmiany pasa ruchu5
- w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze5
- podczas włączania się do ruchu5
- podczas cofania4
Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu5
Naruszenie zakazu zawracania5
Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkościPunkty karne
Przekroczenie prędkości:Punkty karne
- od 6 do 10 km/h1
- od 11 do 20 km/h2
- od 21 do 30 km/h4
- od 31 do 40 km/h6
- od 41 do 50 km/h8
- powyżej 50 km/h10
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym2
Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania:Punkty karne
Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania5
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony3
Naruszenie zakazu wyprzedzania:Punkty karne
- na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi8
- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia5
- na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi5
- na skrzyżowaniach5
- na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi5
Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania"5
Używanie świateł zewnętrznychPunkty karne
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:Punkty karne
- od zmierzchu do świtu4
- w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza2
- w okresie od świtu do zmierzchu od 1 października do ostatniego dnia lutego2
- w tunelu2
- przez kierującego motocyklem2
Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:Punkty karne
- przednich2
- tylnych2
Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia3
Używanie świateł zewnętrznychPunkty karne
Naruszenie zakazu cofania:Punkty karne
- na drodze ekspresowej lub autostradzie3
- w tunelu, na moście lub wiadukcie2
Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony2
Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju1
Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu1
Umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie3
Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użyci3
Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej"2
Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem2
Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami3
Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami1
Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami2
Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktowąPunkty karne
Kierowanie pojazdemPunkty karne
- pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu0
- nie mając do tego wymaganych uprawnień0
- nie mając przy sobie wymaganych dokumentów0
Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku0
Wjeżdżanie na pas między jezdniami0
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym0
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym0
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku0
Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia0
Naruszenie zakazu:Punkty karne
- objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone0
- rozdzielania kolumn pieszych0
Naruszenie zakazu holowania na autostradzie0
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami0
Używanie "szperacza " podczas jazdy0
Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym0
Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem0
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim0
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne0
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu0
Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu0
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi0
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem0
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Ministrowi Obrony Narodowej0
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:Punkty karne
- kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym0
- kierującego innym pojazdem0
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:Punkty karne
- kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne0
- kierującego innym pojazdem0
Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych0
Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego0
Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:Punkty karne
- przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów0
- niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie0
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic0
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem0
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany0
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym0
Przejazd bez zezwolenia:Punkty karne
- pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów0
- zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości0
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:Punkty karne
- powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu0
- naruszający stateczność pojazdu0
- utrudniający kierowanie pojazdem0
- ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony0
Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu0
Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia0
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób0
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy0
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich0
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego0
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu0
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym0
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach0
Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy0
Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym0
Naruszenia, którym nie przypisano wartości punktowejPunkty karne
Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego0